Agate 
Amazonite
Amethyst 
Ammonite
Apatite
Apophyllite